Search

Actie voorwaarden

 1. Deze actie is toegankelijk voor inwoners van België en Nederland met een leeftijd van 18 jaar of ouder. De medewerkers van de organisator, vertegenwoordigers, leveranciers of gelieerde ondernemingen van de organisator of de directe familieleden (gedefinieerd als ouders, kinderen, broers en zussen, echtgenote/echtgenoot, en levenspartner en andere inwonenden) en personen die professioneel betrokken zijn bij deze actie, zijn uitgesloten van deelname.
 1. Een aankoop is verplicht. Bewaar een gespecificeerde kassabon met daarop de tijd en datum van aankoop binnen de desbetreffende actieperiode. Hier kan om gevraagd worden ter controle en zodat de winnaar de prijs in ontvangst kan nemen. Internettoegang en een geldig e-mailadres zijn verplicht.
 1. Actieperiode: 6 mei t/m 30 juni 2024.
 1. Om deel te nemen aan de actie moeten deelnemers: een Valma product kopen. Met een smartphone, tablet of computer naar www.valma.nl/winactie gaan, zich registreren en de bon uploaden.
 1. Deelnemende Valma producten bij Gamma (webshop en winkels in Nederland) zijn:
8711293446230 Wash & Shine Valma 1L
8711293446162 Wash & Shine + Spons 2x500ml
8711293446223 Insectenverwijderaar 500ml
8711293390632 Finishdoek
8711293446155 Plastishine 250ml
8711293390700 Droogdoek Xl  Droogdoek Microvezel
8711293446087 Ruitenreiniger 500ml
8711293390915 Interieurdoek
8711293446025 Cockpitspray Glanzend 400ml
8711293446094 Cockpitspray Mat 400ml
8711293445943 Velgenreiniger 500ml
8711293390847 Glasdoek Microvezel
8711293179220 Multispray VT1200
8711293445646 Ruitenvloeistof 5L
8711293179299 Koelvloeistof 1L
 1. Bij Bol. geldt de actie op het hele assortiment van Valma (m.u.v. Made by Valma producten)
 1. Elke deelname moet vergezeld gaan met een bewijs van aankoop van een Valma product binnen de actieperiode.
 1. Er is maximaal één prijs per persoon toegestaan tijdens de actieperiode.
 1. Winnaars moeten de aankoopbon bewaren waarop het tijdstip en de datum van aankoop binnen de actieperiode is vermeld. Hierom kan op elk moment worden gevraagd, zowel ter controle als om de prijs te kunnen ontvangen.
 1. Prijzen actieperiode: een compleet verzorgde reis naar Parijs onder begeleiding van Inge de Bruijn. De prijs is voor één persoon. Het is niet mogelijk om een andere persoon (tegen betaling) bij te boeken. De reis is inclusief vervoer, één overnachting, eten en drinken, tickets voor beach volleyball en de zwemfinales op 29 juli 2024.
 1. Verdere prijsvoorwaarden:
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar en kunnen niet ingewisseld worden voor geldswaarde of enige andere vorm van compensatie. Als om welke reden dan ook een onderdeel van een prijs niet beschikbaar is, behoudt de organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken de prijs te vervangen door een alternatieve prijs van lagere, gelijke of hogere waarde.
 • De reis vindt plaats op 29 en 30 juli 2024.
 1. Selectie en bekendmaking winnaar zal op 1 juli 2024 plaatsvinden. Middels een trekking zullen 3 winnaars op social media bekend worden gemaakt, al dan niet live. Elke winnaar wordt per e-mail benaderd. Als de winnaar niet binnen 24 uur reageert per e-mail of telefoon, behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan de eerstvolgende. Daarmee vervalt de eerst benaderde winnaar.
 1. Ontvangst en bezorging van de prijs: winnaars die binnen 24 uur gereageerd hebben, ontvangen een bevestiging dat ze gewonnen hebben. De organisator zal binnen 14 dagen na deze bevestiging meer details verschaffen over de reis.
 1. Mocht de winnaar onverhoopt om wat voor reden dan ook verhinderd zijn om mee te gaan, is er geen aanspraak op een vergoeding in wat voor mate dan ook mogelijk. De organisator behoudt zich het recht voor om de prijs niet opnieuw toe te kennen of de waarde ervan naar eigen goeddunken te beperken.
 1. De organisator zal inzendingen weigeren die naar het redelijk oordeel van de organisator:
 • inhoud bevatten die aanstootgevend is of de naam, reputatie of goodwill van de organisator negatief beïnvloeden;
 • andere mensen of bedrijven, inclusief maar niet beperkt tot de organisator (inclusief diens partners), in diskrediet brengen, verkeerd voorstellen of beledigen; en/of een politieke agenda promoten.
 1. De organisator brengt de deelnemers via deze site op de hoogte van eventuele wijzigingen van deze algemene voorwaarden.
 1. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om de juiste persoonsgegevens te verstrekken om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. De organisator is niet verantwoordelijk voor nietlevering van de prijs als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens. Ingevulde gegevens kunnen niet gewijzigd worden.
 1. De organisator kan winnaars verzoeken deel te nemen aan redelijke publiciteit met betrekking tot de actie, inclusief de naam, stem, woonplaats, foto’s, video’s of filmclips, en/of andere visuele beeltenissen van de winnaar voor reclame- en/of handelsdoeleinden en/of voor andere doeleinden in welke media of formule dan ook, thans en in de toekomst, zonder enige vergoeding (financieel of anderszins). Door deelname aan de actie stemmen de winnaars automatisch in met het gebruik van hun beeltenis en naam voor commerciële doeleinden, zonder dat hiervoor een afzonderlijke toestemming nodig is in overeenstemming met de geldende privacywetgeving (AVG).
 1. De organisator streeft ernaar om de acties rechtvaardig en veilig uit te voeren en misbruik en valsspelen te voorkomen. Als je deelneemt op een manier die niet strookt met deze algemene voorwaarden worden je inzendingen (en eventuele gerelateerde aliassen) gediskwalificeerd, kan een toegekende prijs verbeurdverklaard en teruggevorderd worden en behoudt de organisator zich het recht voor om je uit te sluiten van deelname aan toekomstige acties. Om deze reden behoudt de organisator zich het recht voor om te allen tijde:
 • Te controleren of deelnemers en/of voorlopige winnaars in aanmerking komen door te vragen om informatie die wij daarvoor redelijkerwijs noodzakelijk achten. Een inzending of prijs te onthouden tenzij en totdat de verificatie naar tevredenheid is afgerond.
 • Inzendingen te diskwalificeren die niet rechtstreeks zijn verstuurd door de persoon die deelneemt aan de actie.
 • Inzendingen te diskwalificeren die zijn verstuurd met gebruik van anonieme e-maildiensten als, maar niet beperkt tot, GuerillaMail, Dispostable or Mailinator.
 • Bulkinzendingen te diskwalificeren van individuen, bedrijven, consumentengroepen of derden en onvolledige inzendingen en inzendingen die zijn verstuurd door macro’s of via andere geautomatiseerde middelen te diskwalificeren.
 • Inzendingen te diskwalificeren die het maximaal toegestane aantal overschrijden of personen te diskwalificeren die gebruikmaken van technieken als ‘computerscript’, ‘brute force’, het verbergen van de identiteit door IPadressen te manipuleren of die gebruikmaken van aliassen of andermans identiteiten of die andere middelen gebruiken.
 • Inzendingen te diskwalificeren die op andere wijze niet volledig voldoen aan de vereisten van deze algemene voorwaarden.
 1. Deelnemers moeten hun gegevens invullen met gebruik van hun wettelijke naam. De organisator behoudt zich het recht voor om alle deelnemers te diskwalificeren die meerdere namen of emailadressen gebruiken.
 1. Als de actie niet kan worden uitgevoerd zoals gepland vanwege onder meer sabotage, ongeautoriseerde interventie, fraude, oneerlijkheid, technische fouten of andere oorzaken buiten de macht van de organisator die de administratie, beveiliging, rechtvaardigheid, integriteit of juiste uitvoering van deze actie corrumperen of beïnvloeden, behoudt de organisator zich het recht voor om personen die het deelnameproces saboteren of deze algemene voorwaarden niet nakomen te diskwalificeren of getroffen inzendingen nietig te verklaren en/of de actie te annuleren, wijzigen of op te schorten.
 1. Er kan geen verantwoordelijkheid worden genomen voor inzendingen die verloren, vertraagd, gecorrumpeerd, beschadigd, verkeerd geadresseerd of onvolledig zijn of die niet geleverd kunnen worden om technische redenen, bezorgredenen of andere redenen. Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst De organisator garandeert geen constante of beveiligde toegang tot de actie-website.
 1. Eventuele verzekeringen, zoals reis-, aansprakelijkheids- en/of ziektekostenverzekeringen, etc. niet zijn inbegrepen bij de actie. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaars om ervoor te zorgen dat zij over de juiste verzekeringen beschikken voor eventuele onvoorziene omstandigheden tijdens deelname aan de actie of gerelateerde activiteiten. Service Best International B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten die voortvloeien uit ziekte, ongevallen of andere onvoorziene gebeurtenissen, noch kunnen dergelijke kosten worden verhaald op Service Best International B.V. De organisator adviseert de winnaars om Advies aan de winnaars is om voorafgaand aan de reis hun verzekeringssituatie te controleren en indien nodig passende maatregelen te nemen.
 1. De organisator en gelieerde agentschappen en bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enig verlies (inclusief maar niet beperkt tot indirecte, bijzondere of vervolgschade, of winstderving), enige kosten of enige schade, geleden of opgelopen (al dan niet vanwege de nalatigheid van personen) in verband met deze actie of het in ontvangst nemen of gebruik van een prijs, met uitzondering van enige aansprakelijkheid die door de wet niet kan worden uitgesloten. Niets zal de aansprakelijkheid van de organisator voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van diens nalatigheid uitsluiten.
 1. De organisator is niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet nakomen van diens verplichtingen vanwege redenen buiten diens redelijke controle die het gevolg zijn van, maar niet beperkt tot, overmacht, wereldwijde of landelijke epidemieën en pandemieën, slechte weersomstandigheden, een brand, een arbeidsconflict, oorlog, terroristische activiteiten, vijandelijkheden, politieke onrust, rellen, ongeregeldheden, plagen of andere natuurrampen of andere omstandigheden van de organisator.
 1. We doen er alles aan om je privacy te beschermen. Valma zal je gegevens alleen verwerken voor de volgende doeleinden:
 • Om deze actie te beheren in overeenstemming met de algemene voorwaarden en
 • om contact met je op te nemen in verband met toekomstige acties en voor marketingdoeleinden. Wij zullen je gegevens nooit aan derden verkopen. Je hebt het recht om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit inzake de gegevensbescherming.
 1. Indien de wet of zelfreguleringscodes die van toepassing zijn op de uitvoering van de actie dit vereist, is de organisator mogelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te delen met de autoriteiten, uitsluitend voor zover dat juridisch vereist is. Deze informatie kan de naam, achternaam, woonplaats of andere persoonsgegevens van de winnaars bevatten die de organisator verplicht is om te delen.
 1. Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden volgens de wet als ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar wordt beschouwd, zal dit geen invloed hebben op de overige onderdelen, die onverminderd van kracht zullen blijven.
 1. Door deel te nemen aan deze actie stem je in om gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 1. Mochten deze algemene voorwaarden afwijken van de voorwaarden in enig materiaal met betrekking tot de actie, zullen deze algemene voorwaarden prevaleren.
 1. Op deze algemene voorwaarden is het recht van het desbetreffende land voor elke deelnemer van toepassing en deelnemers zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het betreffende land waarin zij wonen.
 1. Vragen over deze actie? Neem dan contact op met de klantenservice:
info@servicebest.com Organisator: Service Best International B.V., De Schakel 60, 5651 GH Eindhoven, Nederland. Valma is een handelsmerk van Service Best International B.V.
Checkmark Close Warning Close